Warunki uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez BELT Szczecin

Business Education and Language Training (BELT) Zenon Ćwiertnia, al. Wojska Polskiego 42, 71-475 Szczecin, NIP 8521791758, prowadzi szkołę języków obcych w Szczecinie. Niniejsze postanowienia określają warunki nauki i uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez BELT.

Zajęcia grupowe

Szkoła zapewnia słuchaczowi kursu językowego następujące warunki nauki:

 • nauczanie oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów, z wyraźnie określonymi celami nauki;
 • metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy;
 • każdy stopień nauki kończy test określający poziom zaawansowania;
 • grupy dobierane są na podstawie testów i/lub rozmów kwalifikacyjnych, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania językowego słuchaczy; warunkiem zapisu do grupy jest wypełnienie testu w szkole lub online;
 • nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe;
 • liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie;
 • ilość godzin określona w materiałach informacyjnych o kursie jest zagwarantowana (szkoła zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości godzin kursu, jeśli liczba słuchaczy w grupie zmniejszy się w trakcie trwania kursu i będzie mniejsza niż 4);
 • słuchacz otrzymuje podręcznik i materiały dodatkowe;
 • słuchacz może korzystać z obcojęzycznej biblioteki – pod warunkiem przestrzegania jej regulaminu;
 • słuchacz, który był obecny na minimum 60% zajęć, zdał test końcowy oraz uiścił wszystkie opłaty związane z kursem, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu danego stopnia;
 • zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły lub w formie zdalnej (tzw. online)

Zajęcia indywidualne (1:1 lub 1:2)

 • W przypadku konieczności odwołania przez uczestnika zajęć, uczestnik zobowiązany jest powiadomić za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej (szczecin@belt.szczecin.pl) najpóźniej w przeddzień planowanych zajęć do godziny 18:00.
 • W przypadku nie dotrzymania przez uczestnika zobowiązania określonego w pkt 1, przyjmuje się, że zajęcia mimo ich faktycznego nie odbycia się, zostały przeprowadzone.
 • BELT gwarantuje możliwość odrobienia zajęć odwołanych zgodnie z postanowieniem pkt 1, w innym obustronnie uzgodniony terminie, jeśli ich liczba nie przekracza 3 zajęć na każde 15 zajęć.
 • W przypadku nie odbycia zajęć z winy BELT, BELT gwarantuje odrobienie odwołanych przez siebie zajęć w innym obustronnie uzgodnionym terminie. Jeżeli z jakichkolwiek powodów odrobienie tych zajęć nie będzie możliwe, wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy zostanie pomniejszone o ich wartość.

Do czego zobowiązuje się słucha kursów językowych 

Uczestnik kursów językowych zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 • obecność i punktualność na zajęciach jest obowiązkowa, chyba, że uniemożliwiają je ważne powody lub przypadki losowe;
 • słuchacze, którzy nie dokonali w wymaganych terminach opłat za naukę tracą prawo uczestnictwa w nieopłaconych zajęciach;
 • słuchaczy, których zachowanie na zajęciach pozostaje w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i normami dyscypliny nauki, utracą prawo do kontynuowania nauki i nie będą mieli prawa do jakiejkolwiek rekompensaty ze strony szkoły i zwrotu wniesionych opłat;
 • prawo do kontynuowania nauki na kolejnym stopniu zaawansowania mają wyłącznie te osoby, które uzyskały pozytywną ocenę na teście końcowym poprzedniego stopnia lub pisemną zgodę nauczyciela prowadzącego grupę;
 • w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością szkoły, słuchacze odpowiedzialni za ich spowodowanie (lub ich rodzice lub prawni opiekunowie) są zobowiązani do pełnego pokrycia spowodowanych strat.

Kursy online

Słuchacz kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamerki.

Płatności

Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat za kurs językowy zgodnie z wybraną formą płatności i w terminach określonych cenniku dla wybranej przez niego grupy.

Rezygnacja i zwrot opłat

 1. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
 2. Szkoła zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu.
 3. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości 50% kosztu zajęć opłaconych a nie odbytych, oraz kosztu podręcznika – jeżeli rezygnacja nastąpi z przyczyn niezależnych od szkół. Dotyczy to wpłat za semestr lub za rok nauki, nie dotyczy opłat ratalnych miesięcznych.
 4. W przypadku opłat ratalnych rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 5. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy szkoły.

Reklamacje

 •  Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub na stronie internetowej www.belt.szczecin.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: szczecin@belt.szczecin.pl), numer telefonu 914 884 300 (czynny w godz. 09:00–19:00, od poniedziałku do piątku).
 • Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
 • Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Ochrona danych osobowych

Słuchacz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Business Education and Language Training Zenon Ćwiertnia z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 42informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Umowa cywilnoprawna

Po zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami i ich akceptacji,przez słuchacza (lub jego rodzica lub prawnego opiekuna) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy BELT a uczestnikiem kursu językowego, regulująca ich wzajemnie zobowiązania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This