OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Business Education and Language Training Zenon Ćwiertnia z siedzibą w Szczecinie  (zwany dalej BELT ).

Z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BELT?

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Zenon Ćwiertnia, adres e-mail: szczecin@belt.szczecin.pl, adres pocztowy: BELT Szczecin, al. Wojska Polskiego 42, 71-475 Szczecin.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je:
1. Na podstawie zgłoszenia na stronie www.belt.szczecin.pl
2. Na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług.

Rodzaj danych, które gromadzimy:

E1. Dane kontaktowe niezbędne do przyjęcie zgłoszenia.
2. Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej.
3. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia zajęć j języków obcych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BELT ?

1. Przetwarzamy dane kontaktowe na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu w celu kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.
2. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
• do celów wynikających z uzasadnionych interesów.

 Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy podanie danych jest konieczne do korzystania z usług BELT?

Podanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu przez BELT i podania informacji o terminach i miejscu świadczenia usług. Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam podanie tych informacji.
Podstawą świadczenia usług przez BELT jest umowa cywilno-prawna. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

W jaki sposób BELT przechowuje dane?

1. Dane kontaktowe, podane podczas zgłoszenia są przechowywane przez system informatyczny administrowany przez firmę Tenvirk sp zo.o. 
2. Dane osobowe, podane podczas zawarcia umowy są przechowywane w formie papierowej przez BELT

Kto ma dostęp do Twoich danych?

1. Do danych kontaktowych dostęp mają pracownicy firmy BELT prowadzący zajęcia, osoba obsługująca sekretariat oraz oraz administrator danych osobowych.
2. Do danych osobowych dostęp ma administrator danych osobowych.

Jakie masz uprawnienia wobec BELT w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
• prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;
• prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;
• prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
• prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;
• prawo do sprzeciwu w tym:
◦ prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;
◦ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
• prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz
• prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniane są Twoje dane?

Twoje dane kontaktowe są udostępniane firmie Activenow sp. z o.o., ul. Białostocka 22, 03-741 Warszawa, NIP 7010889131, KRS 0000754602,  w celach obsługi systemu informatycznego zapisów i kursów. Twoje dane osobowe nie są udostępniane żadnym firmom zewnętrznym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Twoje dane nie są i nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego..

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie.

Zmiany w Polityce Prywatności

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy naszych klientów wysyłając wiadomość e-mail.

 

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This