Jakość nauczania w szkole BELT

W szkole BELT w Szczecinie staramy się osiągnąć możliwie najwyższy poziom jakości nauczania. Inaczej mówiąc: uczymy, by nauczyć. Dlatego wszystko, co dzieje się na oferowanych przez nas kursach językowych, nie jest przypadkowe.

Podstawy metodyczne

Materiał, który realizuje w trakcie kursu nauczyciel, nie wynika po prostu z wybranego podręcznika, lecz opiera się na kompleksowym programie nauczania. Lekcja jest oczywiście jego najważniejszym elementem, jakby górną częścią programowej piramidy. Natomiast podstawą tej piramidy jest Curriculum, czyli filozofia nauczania języka angielskiego.

 

Curriculum określa cele, wartości i podejście do edukacji, jakie w praktyce cechuje naszą szkołę.

Curriculum definiuje także zasady nauczania gramatyki, słownictwa oraz wymowy, jak również sposoby rozwijania umiejętności słuchania, mówienia, czytania, i pisania.

Poziom drugi piramidy składa się z konkretnie opracowanych programów nauczania (zwanych po angielsku syllabuses) dla kursów prowadzonych w szkole BELT.

Programy te precyzyjnie określają, jakie elementy gramatyki, funkcji językowych, wymowy, oraz słownictwa są wymagane dla danego poziomu zaawansowania językowego i konkretnego kursu. Określają szczegółowe techniki rozwijania umiejętności czytania, pisania, mówienia oraz słuchania. W przypadku kursów egzaminacyjnych uwzględniają także specyficzne wymagania stawiane przez program poszczególnych egzaminów.

Programy nauczania skorelowane są z podręcznikami oraz dodatkowymi materiałami używanymi przez nauczycieli. Łącznie w naszych szkołach wdrażanych jest każdorazowo ponad 25 autorskich programów nauczania.

Trzeci poziom piramidy stanowią tzw. schemes of work, czyli szczegółowe tygodniowe lub pięciotygodniowe (w zależności od długości i intensywności kursu) plany zajęć. Dopiero na podstawie szczegółowych planów zajęć nauczyciele opracowują konspekty konkretnych lekcji dla konkretnych grup.

Na górze akademickiej piramidy w naszej szkole znajduje się pojedyncza lekcja, która musi być tak zaplanowana, by odpowiadała potrzebom naszych słuchaczy.

By tak jednak się stało, konieczne są pozostałe elementy układanki – curriculum, program działania, plan zajęć, w końcu konspekt danej lekcji. O sukcesie w nauczaniu decyduje dopiero współgranie wszystkich tych elementów i ono też odpowiada za akademicką doskonałość, do której dąży szkoła BELT.

Poziomy nauczania w szkole BELT

Stosowany w szkole BELT system akademicki opiera się na europejskim systemie opisu kształcenia językowego CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Europäische Referenzrahmen für Sprachen).

Opisy poszczególnych poziomów zostały stworzone przez Radę Europy i składają się z listy umiejętności językowych, która pozwala słuchaczom ocenić swój poziom znajomości języka. Programy nauczania, które stanowią ramę każdego kursu, powstają w odniesieniu do tej listy umiejętności. Również ocena postępów słuchaczy, w szczególności w mówieniu i pisaniu, jest oparta na opisach CEFR.

Zazwyczaj przejście z poziomu na poziom w przedziale A1-B1 zajmuje  120 godzin nauki, natomiast dla zaliczenia poziomu w przedziale B2-C2 potrzeba minimum 240 godzin nauki.

Kiedy słuchacz kończy naukę na danym poziomie, otrzymuje świadectwo w języku polskim i angielskim lub niemieckim, które nawiązuje do CEFR. Dzięki temu każdy słuchacz (lub jego rodzice, opiekunowie lub pracodawca) wie dokładnie, w jakim stopniu zna dany język i w jaki sposób potrafi tę wiedzę wykorzystać.

Poziom A1 Elementary/ Grundstufe I

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prosta rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Poziom A2  Pre-intermediate/ Grundstufe II

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie podstawowej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Poziom B1  Intermediate/ Mittelstufe I

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2  Upper-intermediate/ Mittelstufe II

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusje na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumieć się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi w szerokim zakresie tematów formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1 Advanced/ Mittelstufe III

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając znaczenie ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom C2 Proficiency/ Oberstufe

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Masz pytania, szukasz informacji lub kontaktu - napisz do nas!

Share This