Językowy test diagnostyczny on-line

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i testu sprawdzającego Państwa umiejętności językowe i poziom znajomości wybranego języka. Na rozwiązanie każdego testu przewidzieliśmy maksymalnie 40 minut, jednakże po rozwiązaniu wszystkich zadań możecie Państwo zakończyć test przed upływem czasu.

Wyniki będą przesłane do szkoły BELT w Szczecinie, która skontaktuje się z Państwem, by dokonać wyboru grupy i profilu kursu.


Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

Wybierz oddział szkoły
Imię  *
Nazwisko  *
Telefon  *
E-mail  *
Ulica
Nr. domu
Nr. mieszkania
Kod pocztowy
Miasto

 
* - pola wymagane do wysłania formularza

 *Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (tj. danych wymienionych powyżej, jak również danych pozyskanych w związku z moją nauką w szkole i/lub uczestnictwem w klubie ucznia) w bazie danych ... oraz na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celach marketingowych przez szkołę BELT w Szczecinie. Oświadczam, że zostałam(em) powiadomiona(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawiania, oraz że dane zostały podane dobrowolnie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od szkoły BELT w Szczecinie, publikacji i informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/lub numer telefonu wskazane powyżej lub przekazane w trakcie mojej nauki w szkole.